25. 11. 2017.

LAG Baranja na stručnoj radionici LEADER-mreže Hrvatske

Bojana Markotić-KrstinićBojana Markotić-KrstinićU razdoblju od 23. do 25. studenog 2017. godine, u organizaciji LEADER-mreže Hrvatske i LAG-a "Terra Liburna", u Opatiji je održana radionica pod nazivom "Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4. PRR RH 2014.-2020." Na radionici su bili i voditeljica Ureda LAG-a Baranja Lidija Dabić, stručni suradnik Manuel Mucak te vanjski suradnik Stanko Dabić.

Na početku radionice Anđela Cvjetković, predsjednica LAG "Terra Liburna", pozdravila je nazočne u ime domaćina i ukratko predstavila plan odvijanja radionice. Nakon toga predala je riječ Bojani Markotić-Krstinić, koja je započela prvi dio radionice – smjernice za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka; registar i praćenje članova i rada tijela; planiranje sudionika u procesima i praćenju sustava nepristranosti i izbjegavanja sukoba interesa; revizija članstva partnerstva; postupci LAG-ova u promjeni obuhvata / granica i članstva (studija slučaja).

LAG Baranja: Stanko i Lidija Dabić (drugi red)LAG Baranja: Stanko i Lidija Dabić (drugi red)Gospođa Markotić-Krstinić na početku svoje prezentacije rekla je kako su se članovi LEADER-mreže Hrvatske potrudili i pregledali većinu statuta hrvatskih LAG-ova i pri tome su utvrdili kako su neki statuti prejednostavni, neki su suviše komplicirani, a neki nisu ni u skladu sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17). Ovom radionicom želi se potaknuti LAG-ove da pokušaju ujednačiti svoje statute, uvažavajući sve svoje specifičnosti. Isto tako je primijećeno kako neki LAG-ovi imaju veliki broj članova i to može biti ozbiljan problem u provedbi lokalnih razvojnih strategija (u daljnjem tekstu: LRS) s obzirom na formiranje kvoruma za donošenje određenih odluka u skladu s delegiranom Uredbom EU broj 1303/2013, koja postaje sastavni dio provedbe LRS.

Dokumenti za usklađivanje LRS
U ovom trenutku najvažnije je usklađenje LRS. Gospođa Markotić-Krstinić sudionicima radionice pokazala je jednu usklađenu LRS, koju je proveo LAG 5 u suradnji s IRMO-om (Institutom za razvoj i međunarodne odnose). Nakon što je provedeno usklađenje lokalne razvojne strategije LAG-a 5, uočeni su određeni problemi s kojima se nije moglo unaprijed računati. Prema Pravilniku o provedbi podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD- strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" – NN 96/2017 od 28. 9. 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik 19.2.), za usklađenje LRS u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) potrebno je poslati kroz Agronet-sustav dva dokumenta (file) i to: pročišćeni tekst LRS u otvorenom word-formatu, u kojem su vidljive sve izmjene LRS, i konačni, pročišćeni tekst LRS u zaključanom pdf-formatu, te popunjen Obrazac usklađenje LRS, u kojem će se navesti sva provedena usklađenja s oznakama stranica na kojima su vršena usklađenja teksta.

Nakon dovršetka usklađenja LRS za LAG 5, izvršeno je testiranje otključanog word-dokumenta i došlo se do zaključka da je na različitim računalima došlo do različitog formatiranja stranica word-dokumenta, čime su navedene stranice u Obrascu usklađenja LRS postale neprepoznatljive jer se promijenio broj stranice i to bi znatno moglo otežati rad APPRRR-u u nadzoru nad provedenim usklađenjima LRS. Zbog toga je preporuka da se uz otključani word-dokument dostavi i završena verzija tog dokumenta u pdf-formatu s vidljivim svim komentarima, čime će se zadržati originalno označavanje stranica i znatno olakšati rad zaduženim osobama u APPRRR-u na nadzoru nad usklađenjem LRS. Na taj način će se APPRRR-u dostaviti tri dokumenta (file) i to: konačna, zaključana verzija usklađene LRS u pdf-formatu bez komentara, zaključana verzija LRS u pdf-formatu s vidljivim komentarima, te otključana završna verzija u word-formatu i Excelu, ukoliko postoji takvih dijelova.

Ivan CiprijanIvan CiprijanUsklađivanje ili izmjena LRS?
Radionici su prisustvovali Ivan Ciprijan i Marina Mamić iz Ministarstva poljoprivrede. Na upit je li bolje da LAG-ovi u ovoj fazi krenu u usklađivanje ili izmjenu LRS, što podrazumijeva puni proces novog ocjenjivanja LRS, gospodin Ciprijan je rekao da to ovisi od LAG-a do LAG-a i njihovih upravnih tijela. Njegova preporuka je da svi oni LAG-ovi koji nemaju neophodnu potrebu za izmjenom LRS, krenu s procesom usklađivanja jer je to jednostavniji i brži put. Prema trenutnom stanju, zbog promjene zakonske regulative vezane uz provedbu Mjere 19, svi LAG-ovi će morati ići na najmanje jednu izmjenu LRS do kraja programskog razdoblja 2014.-2020. godine. Zato je sada bolje krenuti od usklađenja LRS, a izmjene LRS provesti kasnije kada se budu stekla određena iskustva i saznanja. U anketi koja je provedena na radionici u Vukovaru, od 42 LAG-a deset LAG-ova izrazilo namjeru da ide u izmjenu LRS, a 32 LAG-a na usklađenje LRS. Gospodin Ciprijan je rekao da je 23. studenog 2017. godine i službeno započeo proces ocjenjivanja izmjena LRS za LAG-ove koje se odluče za takav put. Prema Pravilniku 19.2. cijeli proces ponovnog ocjenjivanja LRS može trajati maksimalno 60 dana.

Sudionici radionice u OpatijiSudionici radionice u OpatijiNa pitanje treba li proces usklađivanja provesti i na prilozima, gospodin Ciprijan je rekao da to nije neophodno jer su prilozi ipak samo interni akti i njihovim usklađenjem će se samo opterećivati proces usklađenja LRS. Gospođa Markotić-Krstinić naglasila je da u fazi usklađenja nije potrebno provoditi korekture i lekture teksta jer to APPRRR ne zanima, nego ga zanimaju samo sadržajne promjene. Kod usklađenja se ne smiju mijenjati ciljevi, ali se smije i mora vidjeti promjena u razradi ciljeva, a to prije svega podrazumijeva novi sustav indikatora zbog 2018. godine, kada će biti prva revizija provedbi LRS od strane EU. Preporuka je da se za svaku promjenu u razradi ciljeva stavi fusnota i da se uz nju navede sljedeći tekst: Vrijednost pokazatelja je promijenjena zbog promjene Pravilnika 19.2. (puni naziv ovog pravilnika) i promjene Pravilnika za npr. Mjeru 4, podmjera 4.1., tip operacije 4.1.1., gdje je došlo do promjene pravilnika za provedbu određene mjere, odnosno podmjere i tipa operacije).

Budući da u 2016. i 2017. godini nije bilo LAG-natječaja, a oni su bili planirani u prvim verzijama LRS, sve indikatore iz prethodnih godina sada treba kumulativno prebaciti u 2018. godinu za one mjere za koje se LAG-natječaji planiraju provesti u 2018. godini, odnosno kasnije za one mjere i tipove operacije za koje se natječaji planiraju provoditi 2019. i 2020. godine.

Ključna usklađenja potrebno je napraviti kod procesa odabira projekata s obzirom da je APPRRR dostavio "Smjernice za provedbu procesa odabira projekta", kojih se treba držati i koje je u LRS potrebno sažeto opisati bez previše detalja, ali tako da pokrivaju cijeli proces odabira projekata na LAG-natječaju.

Na pitanje može li se u usklađenoj LRS samo napisati rečenica da će se procedura odabira projekta obavljati sukladno "Smjernicama", rečeno je kako to nije prihvatljivo, nego se mora opisati sam proces jer različiti LAG-ovi imaju različita upravna tijela u svojoj strukturi i u usklađenoj LRS potrebno je naznačiti što je odgovornost svakog tijela u procesu odabira, a smjernice su općenit akt.

Projekti suradnje i vrednovanje LRS
Kada se radi o usklađenju LRS u dijelu vezanom uz projekte suradnje, novi Pravilnik 19.2. određuje novu metodologiju odabira projekata suradnje, pa se preporučuje da se usporedi što piše u prvoj verziji LRS i koliko je to usklađeno s novom metodologijom iz Pravilnika 19.2., te je potrebno napraviti neophodna usklađenja uz označavanje izmjena fusnotom i naznakom da je to posljedica promjene Pravilnika 19.2. (puni naziv).

Što se tiče partnerstava i odabira partnerstava za projekte suradnje, tu se ne smije pri usklađenju ništa mijenjati jer bi to bila izmjena LRS. Kada se bude provodila izmjena LRS, tada će se moći mijenjati i dio LRS vezan uz odabir partnerstava za projekte suradnje.

Novi financijski plan svakako treba uskladiti. U 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu u financijskom planu treba svugdje upisati 0 (nulu) jer nije bilo natječaja i krenuti od 2018. godine i dalje po dinamici planirane objave LAG-natječaja.

Kad se govori o dijelu LRS vezanom uz praćenje i vrednovanje LRS, prema spoznajama LEADER-mreže Hrvatske to je gotovo u svim strategijama uglavnom korektno napravljeno i potrebno je samo još jednom pregledati i uskladiti ukoliko se primijeti kakva nelogičnost. Možda je potrebno ubaciti u LRS tek rečenicu da će praćenje i vrednovanje provedbe LRS biti sukladno nacionalnim zakonskim odredbama.

"Smjernicama za provedbu procesa odabira projekata" uveden je pojam LAG-administrator. Taj pojam potrebno je unijeti barem na jednom mjestu u usklađenu LRS, a preporuka je da se to učini tako da su kod usklađenja LRS, kada se govori o Uredu LAG-a ili o stručnim službama LAG-a, u zagradu stavi: LAG-administratori.

Indikatori provedbe
Kada se govori o usklađenju indikatora provedbe, to je izuzetno važno jer se na LRS treba gledati kao na projekt i o indikatorima provedbe ovisi je li projekt uspješno završio ili nije uspješan pa se sredstva trebaju vraćati u proračun EU. Prema ugovoru o provedbi Programa ruralnog razvoja za Republiku Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. godine jasno je navedeno da će u RH biti pokrenut rad najmanje 45 certificiranih LAG-ova. Trenutno su u RH certificirana 54 LAG-a, što znači da bi devet LAG-ova koji ne budu uspješni mogli biti obrisani. Nešto slično se dogodilo u Sloveniji i to trebate stalno imati na umu. Ništa ne smeta da u RH postoji više od 45 LAG-ova, ali to znači da svaka greška može dovesti do brisanja LAG-a i vraćanja novca.

Budući da je obveza LAG-a da u 2018. godini, kroz svoje natječaje, ugovori projekte koji čine najmanje 20 posto iz odobrenih sredstava za podmjeru 19.2., preporuka je da se u usklađenu LRS kod indikatora provedbe svakako navede rečenica za 2018. godinu: Indikator je broj odobrenih projekata od strane LAG-a.

Na pitanje treba li indikator odobrenih projekata biti definiran po godinama ili je bitan samo ukupni broj odobrenih projekata, gospodin Ciprijan je naglasio kako je u Pravilniku definiran samo ukupni broj, a ne po godinama i toga se treba pridržavati. Postavljeno je i pitanje što će biti ako se u izmjeni LRS navelo kako će biti natječaj za tip operacije 7.4.1., a sada je evidentno da je to bilo optimističko predviđanje i da se to neće dogoditi, gospodin Ciprijan je naglasio da smo svi mi bili optimisti, ali da nismo bili optimisti, danas ne bismo bili na ovoj radionici. Tko je to planirao, samo treba indikatore prebaciti u 2018. godinu ili kasnije, ovisno kada planira provesti LAG-natječaj za taj tip operacije.

Na pitanje kada će se početi primjenjivati novi indeksi razvijenosti unutar RH, gospodin Ciprijan je rekao da je profesor Aleksandar Petrović s PMF-ovog Odjela za geografiju napravio ruralni atlas RH. Isto tako profesor Lukić radi na novom indeksu razvijenosti RH, a to se očekuje da će biti gotovo 2018. godine, tako da će biti vjerojatno primjenjivo za iduće programsko razdoblje 2021.-2027. godina.

Postavljeno je pitanje može li LAG u 2018. godini provesti dva ili više natječaja za tip operacije 6.3.1., koji će svim LAG-ovima biti ogledni primjerak provede LAG-natječaja, gospodin Ciprijan je naglasio kako je njegova preporuka da se u ovom prvom LAG-natječaju "ispucaju" sva planirana sredstva u tipu operacije 6.3.1., a drugi natječaj u programskom razdoblju da se po potrebi ostavi za vrijeme nakon izmjene LRS, kada se budu konačno utvrđivali tipovi operacija za provedbu.

Budući da će 31. 12. 2019. godine biti prvi obračun LAG-ova i trošenja sredstava u tipu operacije 19.4.1., preporuka je da se u 2018. godini maksimalizira broj odobrenih projekata i da on bude viši od 40 posto ukupnih sredstava iz podmjere 19.2.

Isto tako kod promjene indikatora broja projekata po godinama treba u fusnotu ubaciti rečenicu: "Indikatori su promijenjeni zbog kašnjenja u provedbi LRS".

Dodatno usklađivanje
U usklađenju LRS kod LAG-a 5 vidljiv je potpuno novi financijski plan, a stari plan je obrisan. Bitno je da se u komentarima vidi sadržaj obrisanog starog poslovnog plana. Kod promjena financijskog plana potrebno je napisati obrazloženja promjena, a kao obrazloženje može stajati i sljedeća rečenica: "Vrijednosti u financijskom planu su promijenjene zbog nastalih promjena u Ugovoru o odobrenju sredstava za provedbu LRS LAG-a od datuma kada su Ministarstvo poljoprivrede i LAG zaključili ugovor."

U dijelu postojeće LRS pod podnaslovom "Opis prioritetnih operacija" nikako se ne smiju u procesu usklađenja LRS dirati sljedeće stvari: kriteriji odabira, visina potpore i intenzitet potpore jer bi to značio automatsku izmjenu, a ne usklađenje LRS.

Kod dijela LRS "Prihvatljivi korisnici" potrebno je svakako ubaciti rečenicu: "Prihvatljivi korisnici detaljno će biti definirani LAG-natječajem." Ova rečenica je jako važna i treba stajati u LRS jer će se na taj način veliki dio prenijeti iz LRS na LAG-ov natječaj.

Isto tako u dijelu LRS "Prihvatljive aktivnosti" potrebno je dodati rečenicu: "Prihvatljive aktivnosti bit će detaljno definirane LAG-natječajem".

I u svim ostalim dijelovima opisa pojedinim tipova operacija preporučuje se ubaciti rečenicu kako će sve biti detaljno definirano LAG-natječajem.

U nastavku radionice uslijedila je praktična prezentacija kako treba popuniti obrazac usklađenja LRS, također na primjeru LAG-a 5.

Drugi dio prvog radnog dana
Poslije praktične prezentacije uslijedila je stanka i nakon toga drugi dio radionice vezan uz definiranje različitih modela statuta LAG-ova; podjelu uloge tijela sukladno "Smjernicama" te sustav predstavničke skupštine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-ova.

Na početku tog dijela radionice gospođa Markotić-Krstinić upozorila je na čl. 32. i čl. 34. delegirane Uredbe (EU) broj 1303/2013 i odredbe iz Pravilnika 19.2. vezane uz kvorum Upravnog odbora LAG-a pri odabiru projekata. U Pravilniku 19.2. jasno su navedeni minimalni uvjeti da bi Upravni odbor LAG-a moga donijeti odluku o odabiru projekata. To su: mora biti kvorum od najmanje 51 posto prisutnih članova LAG-a i mora se zadovoljiti pravilo o maksimalno 49 % zastupljenosti interesnih skupina (javni, gospodarski i civilni sektor). Sva tijela koja sudjeluju u donošenju odluke o odabiru projekata moraju poštovati ove odredbe o kvorumu i pravilo maksimalno 49 % zastupljenosti interesnih skupina, tako da to vrijedi i za Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima. Zato je prije objave prvog LAG-natječaja potrebno provjeriti registar članstva te uskladiti Statut LAG-a sa "Smjernicama". Potrebno je napraviti pripremu i sastaviti popis potencijalnih prijavitelja na natječaj, s kojima treba raditi do otvaranja natječaja jer neće biti dovoljno novca za sve podnositelje prijave na LAG-natječaj za tip operacije 6.3.1. Isto tako, potrebno je voditi i računa o pitanju nabave u LAG-u jer APPRRR ne priznaje troškove nabave ako je nabava učinjena od člana Upravnog odbora jer to smatra sukobom interesa.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima
Dobro je razmisliti treba li bilo koji dio procesa donošenja odluke o odabiru projekta prenositi na Glavnu skupštinu jer će tada APPRRR kao sukob interesa tretirati bilo kakvu nabavu od članova skupštine. Potrebno je donijeti i odluku hoće li u LAG-u postojati posebno tijelo – Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima – ili će to činiti Nadzorni odbor. Bitno je, bez obzira tko će to činiti, da to bude jasno definirano statutom LAG-a. Skupština LAG-a mora izabrati Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima. Pri tome u statutu mora biti definirano koliko to Povjerenstvo ima članova i koliki je njegov mandat te da su odluke Povjerenstva konačne i na njih se ne može uložiti žalba.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima može biti i radno tijelo LAG-a u obliku stručnog odbora za prigovore, ali je važno da se u statutu navede da ga bira skupština, koliko članova ima i kako djeluje te da su njegove odluke konačne i da na njih nema prava žalbe.

Isto tako u statute je obvezno ubaciti rečenicu da među djelatnosti LAG-a pripada i provedba CLLD/LEADER-pristupa u provedbi LRS. To je važno zbog revizije EU. Također u djelatnosti treba navesti sve one aktivnosti (djelatnosti) koje su opravdan trošak za LAG iz liste prihvatljivih troškova iz Pravilnika za provedbu tipa operacije 19.4.1.

Registar članova LAG-a mora biti usklađen sukladno delegiranoj Uredbi (EU) 1303/2013 i delegiranoj uredbi (EK) 240/2014.

Zamjenski članovi UO
Ukoliko Statut LAG-a ima odredbu o zamjenskim članovima Upravnog odbora, tada se – sukladno "Smjernicama" – u statutu mora jasno reći kada zamjenski član stupa na scenu. Preporuka je da se u statut unese odredba da se zamjenski član Upravnog odbora aktivira samo kada se ne može osigurati kvorum.

Sve ovo je potrebno uvesti u statut da se osigura nedvosmislen revizorski trag kada u nadzor dođu tijela EU.

Odlučivanje o projektima
Na pitanje treba li Upravni odbor odlučivati o svakom projektu pojedinačno i to tako da se isključe oni članovi koji su u potencijalnom sukobu interesa, gospodin Ciprijan je rekao da on preporučuje takav tip glasovanja. Verzija da Upravni odbor glasa o cijeloj listi projekata još uvijek je sporna i još se ne zna treba li tada koristiti zamjenskog člana. Pored toga upozorio je i na činjenicu da je vijećnik u općini predstavnik JLS i da može biti u sukobu interesa ako je npr. predsjednik nogometnog kluba pa o takvim stvarima treba jako voditi računa.

Na kraju je Josip Glavačević, voditelj LAG-a Slavonska ravnica, predstavio model sustava predstavničke skupštine kod onih LAG-ova koji imaju veliki broj članova.

"Analiza 1" i "Analiza 2"
Drugog radnog dana Ivo Dolić, voditelj Službe za provedbu LEADER-a iz APPRRR-a, na praktičnom primjeru pokazao je što uključuju priprema i objava LAG-natječaja te provedba animacijskih vrijednosti.

Gospodin Dolić je praktično pokazao na primjeru LAG-a Adrion kako izgleda nacrt LAG-natječaja za tip operacije 6.3.1. te što obuhvaćaju poslovi LAG-administratora kod "Analize 1" i "Analize 2".

Nacrt za LAG-natječaj za tip operacije 6.3.1. obuhvaća standardni obrazac natječaja APPRRR-a, usklađen sa "Smjernice za provedbu procesa odabira projekta", a sastoji se iz šest glavnih dijelova:

 1. Opće odredbe natječaja
 2. Zahtjevi za nositelje projekta
 3. Opći zahtjevi postupka
 4. Administrativna dokumentacija
 5. Postupak odabira projekata
 6. Informiranje i vidljivost

Svaki od ovih šest glavnih dijelova ima svoje pododjeljke, u kojima trebaju biti definirani svi ključni elementi za postupak objave LAG-natječaja i odabir projekata.

Gospodin Dolić je na praktičnom primjeru pokazao vezu između LAG-natječaja, dokumentacije koju dostavlja prijavitelj projekta i postupka odabira projekta kroz pojedine faze od administrativne kontrole do konačne odluke o odobrenju sredstava ili odbijanju projekta.

Pri tome je prikazan i sadržaj "Kontrolne liste", koju LAG-u dostavlja APPRRR i koju kroz procese "Analiza 1" i "Analiza 2" provode LAG-administratori. LAG-administratori su u biti zaposlenici LAG-a, ali mogu biti – po odluci Upravnog odbora – i vanjske osobe ako baš tako netko želi. Gospodin Dolić je naglasio kako će za LAG-administratore sredinom mjeseca prosinca biti organizirana posebna radionica, na kojoj će oni praktično uvježbavati postupak provedbe procesa "Analiza 1" i "Analiza 2".

Kontrolna lista za "Analizu 1" za tip operacije 6.3.1. sastoji se iz 12 pitanja, koja se vode od slova A do slova L i tijesno su povezana s dostavljenom dokumentacijom. "Analiza 1" čini 80% provjere podnositelja projekta i ona je ključna jer se pokazalo da onaj tko bude pozitivan na toj analizi u pravilu ispunjava uvjete za odobrenje sredstava. Za kontrolnu listu za "Analizu 1" karakteristično je da ima isključivo eliminacijske elemente i da je dovoljna samo jedna negativna stavka u kontrolnoj listi da se projekt odbije, pri čemu nema mogućnosti dopune, obrazloženja ili izmjene.

LAG-administrator u kontrolnu listu za "Analizu 1" oznaku "x" unosi samo u polje DA, NE ili N/P. Lista se sastoji od sljedećih 12 pitanja:

 • A - Prijava projekta je dostavljena na vrijeme
 • B - Priložen je Obrazac 1 – Prijavni obrazac
 • C - Priložen je Obrazac 2 – Poslovni plan
 • D - Nositelj projekta je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • E - Nositelju projekta nisu dodijeljena sredstva iz prethodno objavljenog natječaja za 6.3.1. na nacionalnoj ili LAG-razini
 • F - Nositelj projekta nije na "crnoj listi" APPRRR-a
 • G - Nositelj projekta nije dužnik i nije u postupku povrata dodijeljenih sredstava iz prethodnih natječaja
 • H - Nositelj projekta je trgovačko društvo / zadruga / obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao osnovne djelatnosti
 • I - Nositelj projekta nije u postupku predstečajne nagodbe
 • J - Nositelj projekta nije u postupku stečaja potrošača
 • K - Nositelj projekta je na natječaj podnio jednu prijavu
 • L - Nositelj OPG nije istodobno i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se javila na isti natječaj

Ukoliko je samo na jedno pitanje odgovor NE, takav prijavitelj se odmah isključuje iz natječaja. Važno je znati da svaki odgovor NE u kontrolnoj listi mora biti jasno obrazložen i dokumentiran.

Gospodin Dolić je pokazao na praktičnom primjeru iz kojih se izvora vrši provjera podataka i naglasio kako postoje podaci koje LAG-administratori sami ne mogu provjeriti, nego će se za pomoć obraćati APPRRR-ovoj bazi podataka.

Drugu skupinu pitanja u okviru "Analize 1" čini set od 16 pitanja, kod kojih se može tražiti dopuna, obrazloženje ili izmjena (D/O/I) dokumentacije. Ta pitanja iz kontrolne liste su:

 1. Priložena obostrana preslika osobne iskaznice
 2. Poslovni plan je potpun i ispunjen sukladno uputama i pojašnjenjima
 3. Priložena je računovodstvena dokumentacija za zadnje obračunsko razdoblje
 4. Priložen je popis dugotrajne imovine
 5. Priložena je godišnja prijava na dohodak
 6. Priložena je Evidencija o prometu na kraju prethodne godine
 7. Ekonomska veličina je od 2.000,00 € do 7.999 €
 8. Nositelj ima sjedište i / ili prebivalište na području LAG-a
 9. Nositelj ima podmirene obveze prema državi
 10. Nositelj projekta veličinom pripada u skupinu mikro i malih poslovnih subjekata
 11. Partnerska ili povezana poduzeća, sukladno članku 2. stavak 2. i 3. Priloga I uredbe (EU) 702/2014 nisu podnijela više prijava na natječaj
 12. Projekt se provodi na području LAG-obuhvata
 13. Aktivnosti navedene u poslovnom planu su prihvatljive i provode se sukladno natječaju
 14. Aktivnosti navedene u prijavi odnose se na proizvode navedene u Obrascu 2 – Poslovni plan
 15. Nositelj projekta je ispravno dostavio prijavni obrazac (potpisan i ovjeren)
 16. Nositelj projekta je u prijavi na obrascu "Izjave" na sva pitanja odgovorio s "DA"

Nakon što se završi kontrolna lista za "Analizu 1" s navedene dvije grupe pitanja, popunjava se "Obrazac Analiza 1", u kojem se navodi je li kontrolna lista pozitivna ili nije, tko je listu pripremio i datum te tko je listu pregledao i datum te upisuje datum s povratnice kada je prijava predana, krajnji rok i očekivani datum povrata (krajnji rok + 4 dana za slanje dokumenta poštom).

Za projekte koji imaju pozitivno popunjeni kontrolnu listu za "Analizu 1" počinje se s popunjavanjem kontrolne liste za "Analizu 2", koja se sastoji samo iz tri pitanja:

 1. Projekt je održiv – kumulativ novčanih tokova je pozitivan od početka do kraja ekonomskog vijeka projekta
 2. Količine proizvoda su pravilno određene
 3. Cijene su pravilno određene

Nakon toga popunjava se "Obrazac Analiza 2", u kojem se potvrđuje je li "Analiza 2" pozitivna ili nije, tko je ispunio kontrolnu listu za "Analizu 2" i datum te tko je pregledao kontrolnu listu i datum i ponovno datum s povratnice, krajnji rok i očekivani datum povrata.

Pitanja i odgovori
Nakon stanke, gospodin Dolić je pokazao i praktičan primjer "Bodovne tablice", koja je vrlo jednostavna i koju popunjava Ocjenjivački odbor za tip operacije 6.3.1., a od kriterija odabira koji su definirani LAG-natječajem. Pokraj se nalazi polje za upis bodova za svaki kriterij odabira i prostor za eventualno pojašnjenje ukoliko je to potrebno.

Na pitanje mogu li sjednice Upravnog odbora bili elektronske, gospodin Dolić je rekao da mogu ukoliko je to navedeno u statutu, osim sjednica na kojima se odobravaju projekti na kojima mora biti kvorum i 51 posto članova mora biti fizički prisutno.

Gospodin Dolić je rekao kako LAG-ovi trebaju otvoriti poseban e-mail na koji će potencijalni prijavitelji moći do određenog roka postavljati pitanja na koje će odgovarati LAG. Naglasio je kako treba biti jako obazriv s odgovorima i ne smije se nikao davati decidiran odgovor na nešto u što se nema potpuni uvid, npr. je li neki određeni prijavitelj prihvatljiv ili može li on kupiti točno taj tip traktora jer se nema uvid u cijeli spis.

Gospodin Ciprijan je naglasio kako treba jasno razlikovati uvjete prihvatljivosti koji određuju tko se uopće može javiti na natječaj i kriterije odabira kojima se određuje tko će od prijavitelja koji se mogu javiti na natječaj biti plasiran na listi.

Na upit kada LAG-ovi mogu očekivati potpisan sporazum o suradnji od strane APPRRR-a, gospodin Dolić je rekao od 4. do 8. prosinca 2017. godine. Postavljeno je i pitanje hoće li LAG-ovi moći istodobno provoditi dva natječaja za različite tipove operacija. Gospodin Dolić je rekao da to praktički neće biti moguće. On očekuje da će se svi detalji oko nacrta LAG-natječaja za tip operacije 6.3.1. završiti do kraja godine i da će se onda dostaviti LAG-ovima, koji će unijeti u njih svoje specifičnosti i tada će se definirati konačni tekst LAG-natječaja, tako da je realno očekivati da će prvi LAG-natječaji biti objavljeni krajem veljače ili početkom ožujka 2018. godine. Do 31. 3. 2018. godine pripremila bi se dokumentacija za nacrt LAG-natječaja za tip operacije 7.4.1., koji bi se mogli objaviti u razdoblju od travnja do lipnja 2018. godine. Gospodin Ciprijan je naglasio kako Ministarstvo poljoprivrede još nije donijelo odluku o planu raspisivanja natječaja za 2018. godinu.

Na pitanje može li LAG-administrator biti u sukobu interesa, gospodin Dolić je odgovorio da i LAG-administrator sudjeluje u odabiru projekata jer može srušiti određeni projekt i da se potencijalno može naći u sukobu interesa i zato i oni trebaju potpisati izjavu o nepristranosti i sukobu interesa.

Postavljeno je pitanje tko će, nakon otvaranja svih prijava, kada se utvrdi da nema dovoljno sredstava, donijeti odluku o pragu za administrativnu obradu, koji se određuje na način da se iznos raspoloživih sredstava u LAG-natječaju uveća za minimalno 20 posto. Može li to biti voditelj ureda ili treba odluku donijeti Upravni odbor? Odgovor je da tu odluku može donijeti i voditelj ureda.

Postupak prigovora
U završnom dijelu gospodin Dolić govorio je o postupku izdavanja odluka s obzirom na mogućnosti da se na LAG-natječaj javi manji broj prijavitelja nego što ima raspoloživih sredstava ili da se javi veći broj nego što ima raspoloživih sredstava. Također, govorilo se i o postupku prigovora. O dostavljenim prigovorima odlučuje Povjerenstvo za odlučivanje po prigovorima koje mora imenovati skupština. Upravni odbor ne može imenovati to Povjerenstvo jer Upravni odbor odlučuje o projektima. Odluke Povjerenstva su konačne i na njih nema pravo žalbe. Cijeli postupak odabira projekata, izdavanja odluka i podnošenje, odnosno rješavanje prigovora mora biti obuhvaćeno LAG-natječajem do najsitnijih detalja, a mora se navesti i kroz proces usklađivanja LRS.

Model vođenja dokumentacije
Na kraju drugog dana predstavnici LAG-a Moslavina predstavili su svoj model vođenja dokumentacije jer je "Smjernicama za provedbu procesa odabira projekta" propisano da se u radu LAG-ova primjenjuje "Uredba o uredskom poslovanju" (NN 7/2009) u dijelu koji je primjenjiv i treba se započeti najkasnije u trenutku raspisivanja prvog LAG-natječaja.

Trećeg radnog dana, u subotu (25. XI. 2017), organizirana je interaktivna radionica o razvoju proizvoda s dodanom vrijednosti i terenski obilazak na temu: Primjeri selektivnog oblika turizma na području Primorsko-goranske županije.

(Izvještaj napisao: Stanko Dabić)

Pročitano 2281 puta

Utjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor HrvatskeUtjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor Hrvatske

Europski zeleni plan-vidljivostEuropski zeleni plan-vidljivost

Europski zeleni plan i ruralna HrvatskaEuropski zeleni plan i ruralna Hrvatska

Dnevnik Osječka televizija 10.04.2018

Dnevnik 20180410Dnevnik 20180410

LAG Baranja brosuraLAG Baranja brosura

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - StrategijaLAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

Dragi posjetitelji naše web stranice,

Želimo vas informirati da na internet portalu www.dravaportal.eu, možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal, tim našeg LAG-a stoji vam na raspolaganju.

Tel: 031 333-813

email: lag.baranja@gmail.com

eu

Leadar-SlovackiLeadar-Slovacki

SEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmuSEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmu

Arhiva članaka

« Lipanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tagovi

** Baranja ** Europski zeleni plan ** Intervencijski plan ** Turizmom razvijamo područje ** Zaželi * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bolman * BPSelo * Branjina * Branjin Vrh * Dalmacija * Darda * Draž * Duboševica *EU Baranja * Europa * Gajić * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Kamenac * Karanac * Kneževi Vinogradi * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Kozjak * Kutina * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Našice * Njemačka * Nova Gradiška * Novi Čeminac * OBŽ * Opatija * Osijek * Otok * Petlovac * Popovac * Rumunjska * Slavonija * Slavonski Brod * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Sudaraž * Suza * Topolje * Valpovo * Vardarac * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Čeminac * Đakovo * Šećerana * Šumarina Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranja u medijima Baranjci Baranjska poduzeća Baranjska povijest Baranjska čistoća Belje Biciklijade Blagdani Civilno društvo Dani Djeca Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Europska Unija Festivali Forumi Fotoalbumi Fotografije Fotovijest Gastronomija GatorFest Glas Slavonije Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrvatski ruralni parlament Internet Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Komarci Koncerti Konferencije Koronavirus Kulen Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGova izdanja LAGova webstranica LAGovi LAGovi dokumenti LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Manifestacije Manjine Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nacionalne manjine Nagrade Natječaji Nova godina Obavijesti Obrazovanje Okrugli stolovi OPGovi Osijek Osječkobaranjska županija Osobe Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Pozivnice Pošta Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Projekti Promocije Pustare Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Regionalni razvoj Ribarstvo Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Strategije Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Vinogradarstvo Volontiranje Webstranice Zakoni Zapošljavanje Zaštićeni proizvodi Zdravlje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Žene
Naša web-stranica koristi sljedeći kolačić: cwGeoData. Njega koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.