18. 07. 2018.

Radionica za tipove operacije 6.4.1. i 6.3.1.

U srijedu, 18. VII. 2018. godine, s početkom u 10 sati, u kinodvorani Ministarstva gospodarstva u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), održana je radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima, konzultantima te predstavnicima LAG-ova i poljoprivrednim gospodarstvima vezano uz objavljeni natječaj za tip operacije 6.4.1. "Razvijanje nepoljoprivrednih djelatnosti" i tip operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". Na radionici je bila i Lidija Dabić, voditeljica Ureda LAG-a Baranja.

Natječaj za tip operacije 6.4.1. "Razvijanje nepoljoprivrednih djelatnosti" APPRRR je objavila 14.06.2018. godine. Natječaj je kratkom prezentacijom predstavila Robertina Vučković iz Ministarstva poljoprivrede. Ukupni raspoloživi iznos sredstava javne potpore u ovom natječaju za tip operacije 6.4.1. je 250 milijuna kuna. Sredstva potpore potpadaju pod tzv. "de minimis potporu", odnosno maksimalni iznos potpore je 200.000,00 €, odnosno 70 % prihvatljivih troškova ako je iznos manji od 200.000,00 €. Za "de minimis potporu" vrijedi pravilo da poduzetnik ne može primiti više od 200.000,00 potpore u tri godine.

Ukoliko je poduzetnik u prethodne tri godine primio potporu iz bilo kojeg izvora koja je definirana kao "de minimis potpora", tada se iznos potpore u ovom natječaju umanjuje za primljeni iznos "de minimis potpore" iz ranijih godina. Zbog toga prijavitelji moraju ispuniti izjavu o do sada korištenim "de minimis potporama" u prethodne tri godine i trebaju voditi računa o umanjenju iznosa potpore ukoliko je to primjenjivo kod zatvaranja financijske konstrukcije svog projekta. Prijave za natječaj za TO 6.4.1. podnose se putem Agronet sustava počevši od 18.07.2018. godine do 28.09.2018. godine do 12:00 sati. Vrijeme podnošenja zahtjeva nije vrijeme zabilježeno u Agronet sustavu, nego vrijeme predaje zahtjeva s povratnicom u pošti, odnosno u uredu APPRRR ukoliko se zahtjev dostavlja osobno i mora biti vidljivo da je predan prije 12:00 sati. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, pravne osobe) kojima je standardna ekonomska veličina veće od 2.000,00 €, moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća koje ima podmirene obveze prema državnom proračunu, te je upisano u registar poreznih obveznika (RPO) najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ne smiju biti u blokadi ukupno više od 30 dana u prethodnih 6 mjeseci, moraju imati najmanje jednog zaposlenog u trenutku podnošenja zahtjeva za kojeg plaćaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje (pravne osobe moraju imati najmanje 1 zaposlenog prema sati rada u financijskim izvještajima za prethodnu godinu) te moraju imati rješenje o dopunskoj djelatnosti koju žele razvijati ishođenu prije dostavljanja zahtjeva za potporu. Standardna ekonomska veličina se računa prema stanju na dan 14.06.2017. (datum objave natječaja) i ne može se naknadno mijenjati jer bi to značilo stvaranje umjetnih uvjeta kod prijave na natječaj.

Prijavitelj se može javiti isključivo na jedan od sljedeća 4 sektora:

  1. prerada i/ili marketing i/ili prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade
  2. usluge u ruralnim područjima u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  3. tradicijski i umjetnički obrti u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  4. turizma u ruralnim područjima u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Prijavitelj mora imati rješenje o dopunskoj djelatnosti i baviti se tom djelatnosti prije podnošenja zahtjeva za potporu što se dokazuje se računima izdanim prije podnošenja zahtjeva za potporu. Praktično, to znači da ne može netko imati rješenje o preradi proizvoda, a prijaviti projekt za usluge u turizmu. Suština natječaja za TO 6.4.1. je da poduzetnik razvija nepoljoprivrednu djelatnost kojom se već bavi prije podnošenja zahtjeva. Kod podnošenja zahtjev za potporu bitno je voditi računa da projekt bude usklađen s rješenjem o dopunskoj djelatnosti. Ukoliko potencijalni prijavitelj nema usklađeno rješenje sa sektorom u kojem želi razvijati projekt, on može do podnošenja prijave ishoditi novo rješenje o dopunskoj djelatnosti koje će biti u skladu s projektom.

Korisnik je obvezan u prijavi projekt definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

  1. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta
  2. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

Projekt se može provoditi isključivo unutar jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište podnositelja prijave i to samo u naseljima koja imaju manje od 5.000 stanovnika. To znači da netko može imati sjedište u Belom Manastiru, ali može ulagati samo u Šumarini, Šećerani ili Branjin Vrhu kao naseljima s manje od 5.000 stanovnika koja pripadaju Gradu Belom Manastiru. Provedba projekta može trajati najviše 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava i mora započeti najkasnije 3 mjeseca od dana odluke.

Na radionici je posebno skrenuta pozornost na Prilog 15.- Uputa Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) vezan uz ishođenje potrebnih dokumenata za zaštiti okoliša. Svi prijavitelji koji će imati građevinske radove i na koje se odnose odredbe iz Priloga 15. obvezni su dostaviti mišljenje nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša bez obzira trebaju li imati studiju utjecaja na okoliš ili ne. Oni prijavitelji koji ne trebaju imati studiju utjecaja na okoliš trebaju obvezno dostaviti potvrdu da im studija utjecaja na okoliš ne treba. Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše dvije rate. Na pitanje može li se prijaviti na natječaj za tip operacije (TO) 6.4.1. netko tko je podnio zahtjev za TO 6.2.1. odgovoreno je kako može samo u slučaju da se obavlja ulaganje u različiti sektor u odnosu na prijavu za TO 6.2.1., dok ulaganje u isti sektor ne može biti predmet prijave jer kod TO 6.2.1. poduzetnik ne smije imati rješenje o dopunskoj djelatnosti.

Nakon toga je gospodin Mario Sabljić iz APPRRR predstavio potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaju. Tom prigodom je istaknuo kako su glavni problem kod ovog tipa operacije loši arhitektonski projekti i arhitektonski troškovnik. Kod građenja se mora napraviti sve ono što i kako piše u arhitektonskom projektu do zadnjeg čavla. Zato poduzetnik stalno treba nadzirati što mu radi projektant. Drugi problem je arhitektonski troškovnik. APPRRR će priznavati troškove samo do visine koji su navedeni u arhitektonskom troškovniku koji se dostavlja u prvoj fazi natječaja, odnosno sukladno Prilogu 14.- Najviši iznos prihvatljivih troškova. Problemi nastaju u drugom dijelu kada se trebaju tražiti ponude za izvođače radova koje znaju biti znatno veće od arhitektonskog troškovnika i tu razliku mora namiriti sam prijavitelj. Ukoliko se rekonstruira dio stare kuće, najviši iznos prihvatljivih troškova se ne računa na ukupnu površinu stare kuće nego samo na pripadajući površine dio koji se rekonstruira. Kod nabavke opreme, sva oprema mora biti nova i ne može biti rabljena što je bilo dozvoljeno u TO 6.2.1.

Kod konačne isplate u trenutku kontrole na terenu sve treba biti u funkciji, treba se imati uporabna dozvola, a nositelj diversificirane djelatnosti mora živjeti na području JLS u kojoj je obavljeno ulaganje.

Nakon toga su na radionici postavljana pitanja. Najviše pitanja je bilo vezano uz aktivnosti gradnje i rekonstrukcije postojećih objekata. Na pitanje kamo pripadaju klima uređaji, odgovoreno je kako to ovisi o arhitektonskom projektu. Ukoliko su u arhitektonskom projektu navedeni klima uređaji onda oni pripadaju u građevinske radove i obavezno se moraju ugraditi. Ukoliko klima uređaja nema u arhitektonskom projektu onda su oni oprema. Ključ svega je arhitektonski projekt. Sve što je navedeno u arhitektonskom projektu pripada gradnji. Na pitanje može li se imati rješenje o dopunskoj djelatnosti ugostiteljstva i na temelju toga podnijeti projekt za izgradnju soba za smještaj gostiju, odgovoreno je kako je to prihvatljiv projekt. Na upit za čega sve treba imati tehnološki projekt odgovoreno je kako je to obveza samo za projekte u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda. Isto tako je naglašeno kako u situacijama u kojima podnositelj projekta ima vlasničke udjele manje od 25 % u nekom drugom subjektu, tada treba prijavitelj sam dostaviti dokumentaciju iz koje se vidi da on stvarno ima taj udio i da to nije povezano ili ovisno društvo. Gospodin Mario Sabljić je na upit može li se prijaviti projekt kojim bi se dovršio neki ranije započeti projekt odgovorio kako je to strogo zabranjeno uredbama EU budući da nikakve aktivnosti nisu dopuštene prije podnošenja zahtjeva za potporu osim prihvatljivih općih troškova. Na pitanje ukoliko netko ima dvije ili više godina registriranu dopunsku djelatnost na svom poljoprivrednom gospodarstvu, može li se to uzeti kao dokaz o radnom iskustvu, odgovoreno je da ne može jer ta djelatnost može biti upisana, ali to ne znači i da se cijelo vrijeme netko bavio tom djelatnosti. Dokaz može biti samo ugovor o radu.

U 12:00 sati započela je druga radionica vezna uz tip operacije (TO) 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Pravilnik i uvjete natječaja za TO 6.3.1. predstavila je gospođa Robertina Vučković, a gospodin Mario Sabljić iz APPRRR je upoznao prisutne o potrebnoj dokumentaciju i načinu prijave na natječaj. Natječaj za TO 6.3.1. je objavljen 27.06.2018. godine i to je ujedno datum na koji se računa standardna ekonomska veličina (SO) poljoprivrednog gospodarstva, odnosno nisu moguće izmjene u ARKOD sustavu nakon tog datuma. Natječajem je predviđena potpora u ukupnom iznosu od 279 milijuna kuna što bi trebalo biti dovoljno za 2.500 prijavitelja. Prijave se mogu podnositi od 30. kolovoza 2018. do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati pri čemu je kao datum i sat podnošenja mjerodavno vrijeme naznačeno na pošiljci koja je dostavljena u APPRRR., a ne vrijeme slanja iz Agronet sustava. Iznos potpore je fiksna i iznosi 15.000,00 euro po korisniku. Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno 15.000 €. Cijela radionica bila je interaktivna jer se svodila na odgovaranje na postavljena pitanja. Postavljeno je pitanje može li projekt biti samo jedna aktivnost – kupnja zemljišta za svih 15.000,00 €. Odgovoreno je kako to može biti ali da se ne smije kupovati zemljište koje se nalazi u izračunu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, te treba paziti da ne dođe do sukoba interesa i ne smije se kupovati ništa između članova istog kućanstva. Tada je postavljeno pitanje cijene poljoprivrednog zemljišta koje se kupuje kroz projekt. Gospodin Sabljić je odgovorio kako APPRRR u fazi odobravanja kontroliraju sve planirane cijene u projektu od kupovine zemljišta, opreme i svih drugih aktivnosti i zato se ne može dogoditi da cijene budu prenapuhane. Postavljen je upit kako postupiti u praksi gdje se često dogodi da ljudi uz zemljište kupuju i neki objekt koji se nalazi na tom zemljištu i da je to iskazano kao ukupna cijena u ugovoru budući da kupnja građevinskog zemljišta nije prihvatljiv aktivnost. Odgovoreno je kako bi se u ugovoru trebalo specificirati što je poljoprivredno zemljište i koja je njegova vrijednost a što građevinsko zemljište i objekt koji se kupuje sa specificiranom cijenom. Na pitanje treba li za unutrašnje uređenje gospodarskog objekta uporabna dozvola, odgovoreno je kako sve ovisi o građevinskoj dokumentaciji, ali objekt obavezno treba biti legaliziran do kraja konačne isplate. Za objekte koji su građeni prije 15.02.1968. godine može se dostaviti i potvrda iz katastra da je objekt građen prije 15.02.1968. godine kao dokaz njegove legalizacije. Najviše pitanja bilo je vezano uz ostvarenje bodova po horizontalnim kriterijima. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede su upozorili da se ne ide u trku za bodovima ukoliko se ne može ostvariti taj pokazatelj. Ukoliko se netko ne namjerava baviti ekološkom proizvodnjom neka to ne navodi samo zato da dobije bodove jer mu se može dogoditi da vrati sva sredstva potpore. Poduzetnici trebaju biti svjesni da će biti pod nadzorom gotovo 8 godina, odnosno najmanje još pet godina nakon isplate posljednje rate. U tih pet godina stalno će ih nadgledati APPRRR ali postoji mogućnosti i dolaska revizije iz Europske komisije koja će strogo kažnjavati svaku nepravilnost. U ovom natječaju se kod horizontalnih ciljeva za ostvarenje 30 bodova traži obveza kupnje nove opreme i priključaka. U natječaju se nigdje ne spominje poljoprivredna mehanizacija (traktor ili druga samopokretna vozila), nego se isključivo navodi oprema i priključci. To znači da se u projektu može kupiti rabljeni traktor, ali se mora nabaviti najmanje jedan priključni stroj ili oprema da se ostvari 30 bodova. Ukoliko se nabavlja više priključnih strojeva ili opreme svi oni moraju biti novi da se ostvari 30 bodova. Kod kupovine rabljenog traktora za APPRRR je bitno da se navede u koju svrhu će se kupiti rabljeni traktor i kolike snage bez suvišnih detalja jer sve ono što se navede u poslovnom planu kao aktivnost se mora i izvršiti. Uvjet je da traktor koji se kupuje u projektu bude registriran bez obzira ide li on u promet ili ne.

Gospodin Sabljić je naglasio kako će poslovni plan za TO 6.3.1. biti vrlo jednostavan i da je naglasak da korisnici sami planiraju što žele ostvariti kroz svoj plan. Zato APPRRR u kontroli traži da se sve aktivnosti navedene u poslovnom planu moraju ostvariti. (*!*)

Pročitano 290 puta

Broj posjetitelja

Danas241
Jučer573
Ovaj tjedan3023
Ovaj mjesec10758
Ukupno378904

Trenutno

28
Online

Dnevnik Osječka televizija 10.04.2018

Dnevnik 20180410Dnevnik 20180410

LAG Baranja brosuraLAG Baranja brosura

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - StrategijaLAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

Dragi posjetitelji naše web stranice,

Želimo vas informirati da na internet portalu www.dravaportal.eu, možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal, tim našeg LAG-a stoji vam na raspolaganju.

Tel: 031 333-813

email: lag.baranja@gmail.com

eu

Leadar-SlovackiLeadar-Slovacki

SEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmuSEDAM DANA U BARANJI Kako biti uspješan u ruralnom turizmu

Arhiva članaka

« Travanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Tagovi

** Zaželi * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bolman * BPSelo * Branjin Vrh * Darda * Draž * Duboševica *EU Baranja * Europa * Gajić * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Karanac * Kneževi Vinogradi * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Njemačka * Nova Gradiška * OBŽ * Osijek * Otok * Petlovac * Popovac * Rumunjska * Slavonija * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Suza * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Čeminac * Šećerana Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranjci Baranjska poduzeća Beli Manastir Belje Biciklijade Blagdani Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Europska Unija Forumi Fotoalbumi Gastronomija GatorFest Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrvatski ruralni parlament Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Koncerti Konferencije Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGovi LAGovi dokumenti LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Manifestacije Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nagrade Natječaji Nova godina Obrazovanje Okrugli stolovi Osijek Osječkobaranjska županija Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Pozivnice Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Projekti Promocije Pustare Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Ribarstvo Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Volontiranje Webstranice Zakoni Zapošljavanje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Žene

Naša web-stranica koristi sljedeći kolačić: cwGeoData. Njega koristimo kako bismo anonimnom analizom vaše aktivnosti dobili informaciju je li vam iskustvo korištenja naše web-stranice pozitivno (ako nije da ga poboljšamo), a sve s ciljem kako biste od nas dobili najbolje moguće informacije.
Više informacija Ok